Druhy terapií

Zde najdete něco málo o typech terapií, které umím provozovat (provozuji)

Poradenství v psychologii

Jedná se o činnost, která pomáhá lidem zdolávat překážky vývoje, rozvíjet jejich schopnosti, řešit jejich aktuální problémy. Zabývá se také závažnými lidskými problémy na psychosociální úrovni. Snaží se rozvíjet pozitivní prvky klientovy osobnosti a tím snižuje jeho patologii, nebo jí předchází. Umožní klientům, aby došli k lepšímu sebepoznání, uvědomění si svých předností a slabin. Poradenství se však nespecializuje na léčbu duševních chorob, jelikož to je úkolem psychoterapie.
Poradenství vzniklo začátkem 20. století v Bostonu (tehdy to byla snaha pomáhat mladým imigrantům při hledání práce).

Dokáže pomoci v těchto oblastech:

  • • Řeší problémy přicházející zvenčí.
  • • Zlepší sebepoznání a schopnost uvědomění si svých předností a slabin.
  • • Umožní klientům, mají-li nějaký vážný osobní problém, poznat, v čem spočívá a jak jej lze reálně řešit.
  • • Pomůže klientům, aby při svém rozhodování jednali svobodně a zároveň byli ochotni a schopni přijmout přirozené důsledky svých rozhodnutí.
  • • Podpoří klienty, aby byli schopni učinit kladné hodnocení sebe samých i lidí ve svém prostředí, získat sebedůvěru a schopnost důvěřovat jiným.
  • • Pomůže klientům ujasnit si krátkodobé a dlouhodobé osobní cíle, možné cesty k nim, případně modifikovat nereálné cíle.

Koučink

Je proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj človéka v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani
poradce, ale hledá společně řešení s klientem.
Existuje několik druhů koučinku, které s vámi mohu dělat:
Transakční koučování - podporuje změnu akce
Transformační koučování - méní človéka samotného
Profesní koučování - týká se pracovních záležitostí
Osobní koučovéní - zabývá se tématy soukromého života lidí, např. životní spokojenost, osobní produktivity,
partnerských vztahů nebo single života.

Psychoenergetická transformace

NLP (neurolingvistické programování)
• NEURO - Svět vnímáme našimi pěti smysly
• LINGVISTICKÉ - Jazyk je klíčem k našemu vnitřnímu světu
• PROGRAMOVÁNÍ - Uspořádání našich myšlenek a přispůsobení našeho chování za účelem dosažení požadovaného cíle.
EFT (Techniky emoční svobody)
• Stimulací bodů dochází k harmonizazi toku energie v meridiánech a tím i odstranění problémů.

Terapie přijetí sebe sama

Jedná se o podporu sebevědomí, případně ulehčení od psychického břímě vyplývajícího z postižení, se kterým se
klient potýká. Cílem je, aby jedinec přijal sebe samého takového, jaký je a dokázal nejenom najít pozitiva v sobě a byl
schopen i objevit v negativních věcech to dobré.

Kognitivně behaviorální terapie

Základní rysy KBT
• Je obvykle relativně krátká, od počátku časově omezená.
• Je strukturovaná a cílená.
• Terapeutický vztah je založen na otevřené, aktivní spolupráci.
• Opírá se o poznatky teorie učení a kognitivní psychologie.
• Zaměřuje se především na přítomnost a na budoucnost.
• Zaměřuje se na konkrétní, jasně definované problémy.
• Stanovuje si konkrétní, funkční cíle.
• KBT se zaměřuje primárně na pozorovatelné chování a na vědomé psychické procesy.
• V KBT se uplatňuje vědecká metodologie (pozorování, zaznamenávání faktů, měření frekvence, intenzity a délky trvání pozorovaných jevů, vytváření ověřitelných hypotéz a jejich testování)
• Cílem KBT je soběstačnost klienta.